top of page

PRIVACY REGLEMENT

Jozef Swaerts 

1. Toelichting op het Reglement

Jozef Swaerts mag de gegevens die jij aan hem verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Jozef Swaerts de plicht om zijn klanten:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Jozef Swaerts worden verwerkt;

 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

 

Jozef Swaerts vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Jozef Swaerts  in dit Reglement een toelichting op hoe hij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Jozef Swaerts expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. Gebruik van persoonsgegevens en het doel van het gebruik

 

Jozef Swaerts  verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Jozef Swaerts, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Jozef Swaerts of via het contactformulier contact met ons opneemt. Jozef Swaerts verzamelt jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Deze gegevens stellen Jozef Swaerts in staat om:

De overeenkomst die klanten met Jozef Swaerts sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen; ​​

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

 • via mailing informatie aan te bieden (direct marketing).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Jozef Swaerts verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Jozef Swaerts met jou heeft gesloten;

 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

​​

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Jozef Swaerts  verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Jozef Swaerts worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Jozef Swaerts beveiligd tegen onbevoegde toegang. 

 • De beveiliging bestaat uit het opslaan van de persoonsgegevens in een beveiligde online omgeving. 

 • Jozef Swaerts heeft technische maatregelen genomen om het door zijn gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Jozef Swaerts hanteert een termijn van tien jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Jozef Swaerts zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op jozefswaerts@gmail.com aangeven. Je ontvangt uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Jozef Swaerts.

 

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Jozef Swaerts opnemen en probeert Jozef Swaerts er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Jozef Swaerts?

 

Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

 

Uiteraard zal Jozef Swaerts ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Jozef Swaerts, www.jozefswaerts.be

Privacyreglement Jozef Swaerts, versie mei 2018 

bottom of page